fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Raamatukogu

Nukitsamees loeb raamatut, sinine piktogramm

Avatud: talvel (alates 21.08) E–R 10–18,  L 11–16,  P suletud; suvel (25.06-20.08) E-R 10–17, L, P suletud

NB! Raamatukogu on suletud 22.–24.06.2024 ja 20.08.2024.

E-post: raamatukogu@elk.ee
Telefon: 6177 235

 • Lasteraamatukogu teenindab peamiselt eelkooli- ja põhikooliealisi lapsi, kuid oodatud on kõik lastekirjanduse huvilised.
 • Lugejaks saamisest ning lugeja õigustest ja kohustustest loe palun raamatukogu kasutamise eeskirjast.
 • Raamatuid ja ajakirju saad koju laenata ja lugeda kohapeal.
 • Arhiiv- ja teabekogu teavikuid reeglina koju ei laenutada, neid võib kasutada kohapeal.
 • E-kataloogist saad otsida kirjandust ja vaadata selle saadavust raamatukogus.
 • Telefoni ja e-posti teel paneme raamatuid ootejärjekorda ja pikendame laenutuse tähtaega.
 • Uudiskirjanduse alt leiad raamatukokku saabunud uued raamatud.
 • Raamatusoovituste all on valik eakohastest lasteraamatutest.

Nõusoleku blanketid

Lugejale vanuses 0–17 (täidab lapsevanem):  Word  PDF

Lugejale alates 18. eluaastast:  Word  PDF

Word – Palume blankett ära täita ja saata digiallkirjastatult meiliaadressil laenutus@elk.ee

Teenuste hinnakiri

Viivis 1.00 €

Kasutamise eeskiri

1. Üldsätted
1.1. Eesti Lastekirjanduse Keskuse raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on avalikku teenust pakkuv lasteraamatukogu.
1.2. Raamatukogu lähtub lugemisvara komplekteerimisel koolieelikute ja põhikooli õpilaste eelistustest ja vajadustest.
1.3. Raamatukogu teenindab kõiki lastekirjanduse huvilisi.
1.4. Raamatukogu teavikute ja andmebaaside kasutamine on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised, aluseks on hinnakiri.

2. Lugejaks registreerimine. Lugeja andmete kasutamine
2.1. Kuni 18-aastasi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusoleku alusel. Nõusolekulehel esitatakse järgmised andmed: lapse ees- ja perekonnanimi, lapse isikukood, lapsevanema või eestkostja ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress. Nõusolek vormistatakse üks kord ja see kehtib kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
2.2. Lapse kooli ja klassi küsitakse paremate raamatukoguteenuste pakkumiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks. Isikuga neid andmeid ei seostata.
2.3. Alates 18. eluaastast registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel. Lugeja esitab nõusolekulehel järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress.
2.4. Lugejaks registreeruja kinnitab nõusolekulehel allkirjaga, et nõustub täitma Raamatukogu kasutamise eeskirja.
2.5. Lugeja on kohustatud Raamatukogu teavitama oma andmete muutumisest.
2.6. Lugeja andmeid kontrollitakse ja registreeritakse ümber igal aastal lugeja esimesel külastusel Raamatukokku.
2.7. Registreeritud lugejate kohta peab Raamatukogu lugejate andmebaasi infosüsteemis RIKS.
2.8. Lugejate andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks teenuse osutamisel ja statistilise analüüsi tegemiseks.
2.9. Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides ettenähtud juhtudel.

3. Lugejapilet
3.1. Iga lugeja saab lugejapileti, mis on lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks.
3.2. Lugejapilet on tasuline.
3.3. Lugejapiletit tohib kasutada ainult selle omanik.
3.4. Lugejapileti kaotamisest tuleb kohe informeerida Raamatukogu.

4. Teavikute kasutamine ja teenused
4.1. Teavikuid laenutatakse nii koju kaasa kui ka kohapeal lugemiseks tasuta.
4.2. Laenutusaeg on 2 nädalat (suvel 3 nädalat). Tähtaega võib Raamatukogu nõusolekul pikendada.
4.3. Kui andmebaasis on lugeja e-posti aadress, saadetakse talle automaatne meeldetuletus 1 päev enne tagastustähtaja saabumist.
4.4. Tähtaja ületamisel tasub lugeja iga 30 päeva möödudes tagastamistähtajast viivist. Viivist tasutakse ühe hilinetud kuu eest ühe laenutuskorra kohta. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.
4.5. Eriti nõutud teatmeteoseid (entsüklopeediad, sõnaraamatud jms.), uuemat perioodikat ning teabetalituse kogusid saab kasutada ainult kohapeal.
4.6. Raamatute ja artiklite otsimiseks saab kasutada elektronkataloogi.
4.7. Lugejal on õigus registreerida end teavikute laenutusjärjekorda. Järjekorra lugejani jõudmisest teavitatakse lugejat tema poolt valitud viisil (e-posti või telefoni teel). Tellitud teavikuid hoitakse lugejale kuni 3 päeva.

5. Sisekord
5.1. Lugeja peab Raamatukogus käituma viisil, mis ei häiri teisi külastajaid.
5.2. Lugejal on keelatud Raamatukogus rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.
5.3. Teavikute kahjustamise vältimiseks ei ole lubatud Raamatukogus söömine ega joomine.
5.4. Raamatukogusse ei ole lubatud siseneda rulluiskude, rula ja jalgrattaga.
5.5. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete eest.

6. Lugeja vastutus
6.1. Lugeja vastutab kasutatava teaviku säilimise eest ning on kohustatud Raamatukogule selle rikkumisega tekitatud kahju hüvitama.
6.2. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.
6.3. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teavikuga või teaviku väärtuse rahaliselt hüvitama. Erandkorras võib asendada sellise teavikuga, mille kogude talituse juhataja on tunnistanud samaväärseks. Teaviku rahalise väärtuse määramise aluseks võetakse turuhind. Teaviku väärtus hüvitatakse teatise alusel.

Triin Soone, direktor

Kinnitatud direktori käskkirjaga 04.03.2020 nr. 1-1/3

Küsi meilt:

 • lastekirjanduse alaseid teemapäringuid
 • faktide täpsustusi autoritest ja nende loomingust
 • trükiste leidumust keskuse kogudes