fbpx
Hüppa põhisisu juurde

IBBY Eesti põhikiri

MTÜ Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakonna põhikiri

I. Üldsätted

1.      Mittetulundusühingu nimi on Rahvusvahelise Noorsookirjanduse  Nõukogu Eesti Osakond (edaspidi Osakond). Inglise keeles on Osakonna nimi Estonian Section of IBBY.
2.      Osakond on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
3.      Osakond on Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (inglise keeles International Board on Books for Young People, lühendatuna IBBY) liige.
4.      Osakonnal on oma pangaarved, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
5.      Osakonna asukoht on Tallinn, Pikk 73, 10133.
6.      Osakonna eesmärk on kõiki oma võimalusi kasutades Eestis ja rahvusvaheliselt kaasa aidata laste- ja noorsookirjanduse tutvustamisele, kirjastamisele ja levitamisele, sellealasele teadustööle ning laste ja noorte lugemisharjumuste süvendamisele.

II. Osakonna ülesanded

7.      Osakonna ülesanded on:

7.1.   Tegelda igakülgselt laste- ja noorsookirjandusega, propageerida seda kodu- ja välismaal;
7.2.   korraldada laste- ja noorsookirjanduse, eesti keele alaseid ja muid kultuuriüritusi (näitused, konverentsid, ümarlauad, raamatupäevad jne);
7.3.   korraldada koostööd Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukoguga;
7.4.   anda välja stipendiume, preemiaid ja toetusi, esitada kirjanikke, illustraatoreid ning tõlkijaid kodu- ja välismaiste kirjanduse ja kunsti preemiate kandidaatideks;
7.5.   kajastada ja tutvustada oma tegevust erinevates vormides;
7.6.   arendada muud tegevust, mis aitab kaasa Osakonna eesmärkide saavutamisele.

III. Liikmed

8.      Osakonna liikmeks võivad olla kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja. Asutused ja organisatsioonid, kes ei ole juriidilised isikud, võivad olla Osakonna liikmed selle juriidilise isiku volikirja alusel, kelle koosseisu need kuuluvad või kelle poolt need on hallatavad.

9.      Osakonnal on tegev-, au- ja toetajaliikmed:

9.1.   tegevliikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud ning volikirja alusel juriidilise isiku õigusvõimeta asutused (organisatsioonid), kelle tegevliikmeks astumise kirjaliku avalduse kiidab heaks juhatus;
9.2.   auliikmeks valib üldkoosolek füüsilisi isikuid, kellel on väljapaistvaid teeneid eesti laste- ja noorsookirjanduse edendamisel;
9.3.   toetajaliikmeks võivad olla kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning volikirja alusel juriidilise isiku õigusvõimeta asutused (organisatsioonid), kes esitavad juhatusele kirjaliku avalduse.

10.  Liige võib Osakonnast igal ajal vabalt välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse.

11.  Liikme, kes ei täida käesolevat põhikirja või üldkoosoleku otsuseid, võib üldkoosoleku otsusega Osakonnast välja arvata.

12.  Välja astunud või välja arvatud liikmel pole õigust Osakonna varale ja vahenditele.

13.  Tegevliikmel on õigus:

13.1.  valida ja olla valitud Osakonna organitesse;
13.2.   saada üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute protokollide koopiaid või nende väljavõtteid;
13.3.   saada juhatuselt teavet kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes;
13.4.   saada teavet kõigist liikmeskonnas toimunud muudatustest;
13.5.   saada juhatuse otsuse alusel abi põhikirjaliste ürituste korraldamisel;
13.6.   esitada juhatusele kandidaate rahvuslike ja rahvusvaheliste preemiate saamiseks.

14.  Auliikmel on tegevliikmega võrdsed õigused, välja arvatud õigus valida ja olla valitud Osakonna organitesse. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

15.  Toetajaliikmel on üldkoosolekul sõna- ja nõuandev õigus.

16.  Liikmed on kohustatud:

16.1.   täitma käesolevat põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;
16.2.   maksma sisseastumis- ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses, korras ja tähtaegadel;
16.3.   mitte kahjustama oma tegevuse või tegevusetusega Osakonna ja teiste liikmete huve.

IV. Juhtimine

17.  Osakonna organid on üldkoosolek,  juhatus, hindamiskomisjonid ja revisjonikomisjon.

18.  Osakonna kõrgeim organ on üldkoosolek. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas ajavahemikus jaanuarist kuni märtsini. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma äranägemisel või kui seda nõuab vähemalt kolmandik liikmetest, Osakonna president või revisjonikomisjon. Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumiseks tuleb esitada juhatusele motiveeritud kirjalik taotlus koos päevakorraga.

19.  Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teeb juhatus liikmetele kirjalikult teatavaks vähemalt seitse kalendripäeva ette. Kui üldkoosolekul arutatakse tegevuse aastaaruannet ja auditeeritud bilanssi, tuleb need dokumendid liikmetele edastada koos üldkoosoleku toimumise andmetega.

20.  Üldkoosolekut juhatab president, tema äraolekul asepresident. Üldkoosoleku käik ja otsused protokollitakse.

21.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 hääleõiguslikest liikmetest. Juriidilisest isikust liikmel ja juriidilise isiku volikirja alusel liikmel on igaühel üks hääl. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral otsustab tulemuse loos. Loosimise korra otsustab üldkoosolek.

22.  Üldkoosolekul on õigus arutada ja vastu võtta otsuseid kõigis Osakonna tegevust puudutavates küsimustes. Liikmete ettepanekud päevakorra kohta võtab  üldkoosolek vastu lihthäälteenamusega.  Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

22.1.    Osakonna põhikirja muutmine;
22.2.    juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ja majandusaasta raamatupidamise aruande  kinnitamine;
22.3.    liikmemaksude suuruse ja nende tasumise korra ning tähtaegade kindlaksmääramine;
22.4.    auliikmete valimine;
22.5.    liikmete Osakonnast väljaarvamine;
22.6.    juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, tagasikutsumine ja töötasustamine;
22.7.    palgaliste ametikohtade loomine;
22.8.    Osakonna tegevuse lõpetamine.

23.  Üldkoosoleku otsused on liikmetele kohustuslikud.

24.  Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib ja esindab Osakonda  juhatus, kelle valib üldkoosolek korralisel koosolekul kuni kolmeks aastaks.

25.  Juhatus koosneb kaheksast liikmest: president, asepresident, sekretär, rahvusvahelise töö sekretär, laekur, toimetaja ja kaks liiget, kes täidavad presidendi ja asepresidendi antud ülesandeid.

26.  President ja asepresident valitakse juhatuse esimesel koosolekul juhatuse volituste perioodiks. Teiste juhatuse liikmete tööjaotus otsustatakse konsensuslikult.

27.  President või tema volitusel või äraolekul asepresident juhatab juhatuse koosolekuid, koordineerib juhatuse tööd, korraldab tööülesannete jaotamist juhatuse liikmete vahel ja esindab Osakonda nii Eestis kui ka välismaal.

28.  Juhatus:

28.1.    koostab Osakonna tegevuskava;
28.2.    kehtestab Osakonna nimel dokumentidele allakirjutamise korra ning Osakonna vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korra;
28.3.    korraldab Osakonna raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele;
28.4.    koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks oma tegevuse aastaaruande ja raamatupidamise aastaaruande;
28.5.    esitab revisjonikomisjonile ja revisjonikomisjoni nõudel kõik oma tegevusse puutuvad materjalid;
28.6.    kutsub kokku üldkoosoleku;
28.7.    teavitab avalikkust Osakonna tegevusest;
28.8.    nimetab aruandeaastaks vastava ala asjatundjatest kaks 5- liikmelist hindamiskomisjoni;
28.9.    moodustab vajaduse korral ajutisi töörühmi;
28.10.  otsustab kõiki muid Osakonna tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

29.  Hindamiskomisjonide ülesanne on esitada juhatusele kinnitamiseks kandidaadid, keda esitatakse rahvuslike ja rahvusvaheliste auhindade saamiseks, juhatuse kinnituse järel esitada IBBY-le H. Chr. Anderseni preemia ja aunimekirja kantavad Eesti kandidaadid ning tegelda muude juhatuse poolt antavate hindamisküsimustega.

30.  Ajutiste töörühmade ülesanne on Osakonna põhikirjalistest ülesannetest tulenevate töömahukate projektide realiseerimine. Ajutise töörühma juht peab olema juhatuse liige, teised töörühma liikmed ei pea olema Osakonna liikmed.

31.  Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või juhatuse liikme või revisjonikomisjoniliikme nõudmisel, kuid mitte harvem kui 6 korda aastas.

32.  Juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht tuleb juhatuse liikmetele teatavaks teha vähemalt viis kalendripäeva ette.

33.  Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli juhatuse liiget.

34.  Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav presidendi või tema äraolekul asepresidendi hääl. Koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kirjalikult. Otsustele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.

35.  Osakonna majandus- ja finantstegevust kontrollib revisjonikomisjon, mille valib aruandeaastaks korraline üldkoosolek.

36.  Revisjonikomisjon on vähemalt 3-liikmeline.

37.  Revisjonikomisjon:

37.1.   kontrollib ja korraldab järelevalvet Osakonna majandus- ja finantstegevuse üle;
37.2.   koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks arvamuse raamatupidamise aastaaruande kohta ja oma tegevuse aastaaruande;
37.3.   kaasab oma tegevusse vajaduse korral teisi asjatundjaid.

V. Osakonna kestus ja lõpetamine

38.  Osakond on asutatud määramata ajaks.

39.  Osakonna võib lõpetada üldkoosoleku otsusega või seaduses ettenähtud juhtudel. Osakonna lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või selle puudumisel Eesti Vabariigile. Sihtotstarbeliselt annetatud vara, mis on veel kasutamata, tagastatakse annetajale.

 

Mittetulundusühingu Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti Osakond põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 21. mail 2013.